manual dymo data label maker 450d

11 16 Tisk v síti Sdílení tiskárny (Windows 7) 1 Vyberte monost Zaízení a tiskárny z nabídky Start.
3 Chcete-li samoinn test ukonit, stisknte a uvolnte tlaítko pro podání títku.Napájení je zapnuto a tiskárna je pipravena.Pette si ást obr Zarovnejte lev okraj títku s levm okrajem otvoru pro podání títku a zasute títek do otvoru.To znamená, e odpadá nutnost pravideln provádt vmnu toneru, inkoustovch kazet nebo pásky.Pokud tiskárna títky nepodá, zkontrolujte, zda je první títek pln zasunut, a potom stisknte tlaítko pro podání títku.Part: PTD450 Thermal Transfer - 30 mm/s Mono - 180 x 360 dpi - Label, corel draw x6 tutorials pdf Tape -.14" (3.50.24" (6.35" (9.47" (12.71" (18.94" (24 mm) - LCD Screen - Battery, Power Adapter - 6 Batteries.Pette si ást obr Stisknutím tlaítka na pední stran tiskárny zavete pihrádku pro kazetu se títky.Indikátor tiskárny bude také svítit zelen, kdy je pipojen jak USB kabel, tak i sériov kabel nebo kdy nejsou pipojeny ádné kabely.Part: 1790420 Direct Thermal - 20 mm/s Mono - 180 dpi - Label, Tape -.14" (3.50.24" (6.35" (9.47" (12.71" (18 mm) - LCD Screen - Battery, Power Adapter - 6 Batteries Supported - AA - Lithium.Tiskárna je v úsporném reimu.Tiskárna LabelWriter Twin Turbo pojme dv role títk, take mete tisknout na dva druhy títk bez nutnosti vmny rolí títk.Pi pouití pro krátkodobé úely (obálky, balíky atd.) blednutí nepedstavuje ádn problém.
Pette si ást obr Nasute vodítko cívky k pravé stran cívky a zatlate vodítko zcela na boní stranu role títk, aby mezi rolí a cívkou nebyla ádná mezera.
Pi itní postupujte opatrn.
Model tiskárny títk dymo Sériová ísla vtí ne Verze firmwaru vyí ne dymo LabelWriter 400 xxxxx v0T, 93490v0T dymo LabelWriter 400 Turbo xxxxx v0T, 93491v0T dymo LabelWriter Twin Turbo xxxxx v0M, 93492v0M Tiskárny LabelWriter série 450: Vechny tiskárny LabelWriter série 450, vetn 4XL a SE450.USB kabel je pipojen a tiskárna je v úsporném reimu.3 Obsah Informace o tiskárn LabelWriter Vlastnosti tiskárny LabelWriter Systémové poadavky Tisk títk Informace pro vvojáe a o SDK O títcích Vkládání títk Objednání títk Tisk v síti Tisk na sdílené tiskárn z Windows Sdílení tiskárny v síti Pidání síové tiskárny Tisk na sdílené tiskárn.Pokud nejsou títky pouívány, ulote roli do tohoto sáku.Pojem vzdálen poíta se tká poítae, z nho hodláte tisknout na tiskárn v síti.Sériov kabel je pipojen.8 13 Kapitola 3 Tisk v síti Tato kapitola popisuje tisk na tiskárn títk dymo v síovém prostedí.4 Nainstalujte a nakonfigurujte tiskov server v síti.