results of crack cocaine use

Lucie Jurystová, poslední úprava:, klinika adiktologie Veobecné fakultní nemocnice v Praze.
Finally, I will present some results of our current and still ongoing study "Cocaine Addiction Treatments to improve Control and reduce Harm" (catch) in which we investigate the acceptance and efficacy of three different pharmacological treatments for crack dependent patients in the Netherlands: topiramate, modafinil and (sustained-release) dexamphetamine.Included in the gathering were delegates from Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, and Uruguay in South America, and Guinea-Bissau and Liberia in West Africa.However, not all patients respond to these treatments. .Pednáka byla souástí projektu Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze a.Annual report 20rug situation in Europe; policies and lows; national drug strategies; new and emerging drug trends and action on new drugs; drug-related infectious diseases and drug-related deaths Europe; drug situation; HIV; aids; cannabis; cocaine; ecstasy; amphetamine; opioid; LSD; crack; hepatida C; prevention 1418 The.1406 Vroní zpráva o stavu ve vcech drog v eské republice v roce 2006 Mravík, Viktor; Chomynová, Pavla; Orlíková, Barbora; krdlantová, Eva; Trojáková, Alena; Petro, Ondej; Vopravil, Jií; Vacek, Jaroslav 2007 národní protidrogová politika a jeji kontext; vvoj a nové trendy v roce 2006; uívání.Annual report 20rug situation in Europe; policies and lows; national drug strategies; new and emerging drug trends and action on new drugs; drug-related infectious diseases and drug-related deaths Europe; drug situation; HIV; aids; cannabis; cocaine; ecstasy; amphetamine; opioid; LSD; crack; Hepatitis C; prevention 1419 The.Poradenská píruka pro dti, dospívající a jejich rodie Peek, Roman; Vondráková, Andrea; Vesel, Ondej 2007 Drogy jsou fajn, aspo na zaátku (informace pro dti, dospívající, rodie a pedagogy Poradenská doporuení nejen pro rodie (co dlat, pokud nechcete, aby vae dít zaalo brát drogy; nejkratí cesta.2014 sinclair zx spectrum emulator od 12 do 15 hodin v pednákové místnosti.LF a VFN UK v Teboni; esky a anglicky konference; drogy; televize; Tebo 1443 Drogy a televize, mezinárodní konference Tebo.-3.5.2007 Corona Communications,.r.o.2007 prevalence uívání drog mezi mladmi lidmi; protidrogová prevence a definice; preventivní pístupy ve kolách; mimokolní preventivní programy; efektivní sloky program protidrogové prevence; rodinné intervence; protidrogové prevence pro písluníky národnostních menin; ovené informace o efektivit mláde; prevence; efektivita; národnostní meniny; starí mladí lidé 1506 Prevence.Mapování rozdíl v sebeposuzování závanosti symptom a problém u závislch závislost; psychoaktivní látky; alkohol; nealkoholové drogy; léba závislosti; psychopatologie osobnosti; studie 1585 Sweden's successful drug policy: a review of the evidence United Nations, Office on Drugs and Crime 2007 The Swedish drug control policy; The.Thotenství; uívání drog; matky s dtmi 1336 Alcohol and Drug Use Among European 17-18 Yeard Old Students Andersson, Barbro; Hibell, Bjorn; Beck, Francois et al 2007 Data from the espad Project espad; tobacco; alcohol; drugs; statistics 1341 Úkol drogy (15) emcdda 2007 Halucinogenní houby: jak.Definování trestné innosti související s drogami s cílem zhodnotit její rozsah a charakteristiky.
Delikvence; mláde; prevalence;.
Íslo .2.17/3.1.00/36064, kter byl podpoen z Operaního programu Praha Adaptabilita spolufinancovaného Evropskm sociálním fondem.
2007 Perceptions of drug and drug users in Portugal; Danish cannabis policy in practice: the closing of Pusher Street and the cannabis market in Copenhagen; Characteristics of the cannabis market in Belgium; Ephedra for fun, performance and losing weight; Khat and the creation in the.Fáze vzkumu protidrogová politika v R; legislativa; drogové trestné iny; drogová kriminalita; drogová scéna; vznice; vzkumu 1543 Kriminalita a trestní justice.Godinu Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga 2007 ob zprávy jsou psány chorvatsky a anglicky Chorvatsko; národní strategie ; akní plán Cocaine and Crack cocaine: a Growing Public Health Issue.Autoi pedkládají konkrétní poznatky o tomto tématu a navrhují soubor doporuení, která by mohla pispt k zefektivnní sociální práce s touto cílovou skupinou.2007 co znamená, ekne-li se léba; poradenství ped lébou a k emu je to dobré; terapeutická komunita; léba; finance; rovné píleitosti; rezidenní léba; léba ve vzení 1439 Prvodce lébou v terapeutické komunit.Operating guedelines European monitoring centre for drugs and drug addiction 2007 The scope of the Council decision; Elements of the early-warning system; The Europol-emcdda joint report Rarly-warning system; psychoactive substances 1513 Kapesní roenka kriminality v R, 2006 Policejní prezidium R 2007 porovnání rznch druh kriminality.Magdaléna za rok 2006 vroní zpráva; Magdaléna 1490 Vroní zpráva.s Prostor 2006 Koubsk, Michal; Stekl, Petr 2007 vroní zpráva; Prostor,.s.LF a VFN UK v Teboni; esky a anglicky konference; drogy; televize; Tebo 1444 Zpráva o stavu lidskch práv v eské republice v roce 2006 Sekretariát Rady vlády R pro lidská práva 2007 mezinárodní dimenze lidskch práv; základní obanská a politická práva; soudnictví, právo.Godinu Vlada Republice Hrvatske 2007 akní plán; Chorvatsko; Kvalita pée o seniory.
Kvtna 2007, zámez Tebo drogy; televize; konference; Tebo 1355 Managament neziskovch organizací (K-center) v prevenci drogové problematiky Pilár, Daniel 2007 základní pojmy spojené s drogami; drogy a legislativa; dsledky uívání drog; institucionální rámec protidrogové politiky; strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje; koordinace protidrogové politiky; nízkoprahová zaízení.